SkillUp Game

Zlepšování kompetence „řešení problémů v prostředí hojně využívajícím technologie“ u dospělých osob s nízkou kvalifikací prostřednictvím gamifikace, serious games a larpů.

Termín realizace projektu

1.11.2019 – 28.02.2022

Hlavní cíl projektu

je rozvoj kompetence „pro řešení problémů v technologickém prostředí“, která je podle studie PIAAC u dospělých málo rozvinutá. Tato kompetence je definována jako schopnost používat digitální technologie, komunikační nástroje a sítě k získávání a vyhodnocování informací, komunikaci s okolím a zvládání praktických činností. Je také kombinací dílčích kompetencí: digitální, čtenářské a numerické.Za tímto účelem vyvineme komplexní metodologii s využitím přístupu gamifikace, serious games a larpů (live action role-playing), abychom podpořili rozvoj klíčových kompetencí u osob s nízkou kvalifikací, rozšířili možnosti jejich vzdělávání a přispěli k metodickému vzdělávání lektorů a školitelů, kteří s touto cílovou skupinou pracují.

Téma projektu

V současné době je v Evropě na milion osob s nízkou kompetencí jazykovou, čtenářskou nebo numerickou. Průzkumy PIAAC (Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých) z let 2014/2015 ukazovaly, že se jejich znalosti liší od evropských školních osnov. Stupeň rozvinutosti kompetencí je úměrný ukazatelům hospodářské rozvinutosti státu.V Evropě jsme v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí zaznamenali poptávku po vyšší úrovni kompetencí např. kritické myšlení, kreativita, řešení problémů nebo spolupráce. Pokud člověk tyto kompetence má rozvinuté, lépe se uplatňuje na trhu práce. Již v minulosti byly realizovány projekty, které se snažily podpořit vzdělávání osob s nízkými klíčovými kompetencemi. Nyní uvažujeme nad kompetencemi pro současnou dobu, kdy bez základní kompetence např. počítačové gramotnosti bude velmi obtížné v jistých oblastech dostat práci.

Partneři v projektu

  • CIK Trebnje (Slovenija) – koordinátor
  • Mise HERo s.r.o. (ČR)
  • BETI Institute (Litva)
  • I and F education and development limited (Irsko)
  • Fundación Aljaraque (Španělsko)

Sledujte nás

Pro aktuální informace o tomto a dalších evropských projektech sledujte naši Facebookovou stránku