Razors and Dragons

Become a detective – ask the right questions – “RAZORS @ DRAGONS” IMMERSIVE GAME.

Duration: May 2023 – April 2024

Main goal

The goal is to develop critical thinking and media and information. youth literacy.

In the context of the critical media consumer, critical questions would most likely be about the author’s motives. How was the information verified? Who could benefit from the dissemination of such information? To understand the intersection of critical thinking and MIL, try thinking of yourself as a detective in even the most mundane of everyday situations.

 

Main outputs

Realization of a web portal that will be available to the general public both in the Czech Republic, Slovakia and the EU.

Providing interactive and understandable methodologies for informal teaching of MIL and critical thinking in the form of a game. The goal is to support the education of pupils and students, improve the level of MIL of the professional and lay public, support the development of critical thinking, etc.

Database of games and activities to support critical thinking and MIL including newly created games and activities on this topic.

Filmed and described story.

Termín realizace projektu

Květen 2023 – Duben 2024

 

Hlavní cíle projektu

 

Cílem je rozvíjet kritické myšlení a mediální a inf. gramotnost mládeže.

Staňte se detektivem – pokládejte správné otázky – IMERZNÍ HRA „RAZORS @ DRAGONS“

V kontextu kritického mediálního konzumenta by se kritické otázky s největší pravděpodobností týkaly motivů autora. Jak byly informace ověřeny? Kdo by mohl mít prospěch z šíření takových informací? Abyste porozuměli průsečíku kritického myšlení a MIL, zkuste o sobě přemýšlet jako o detektivovi i v těch nejvšednějších každodenních situacích.

 

Hlavní výstupy projektu

  • Realizace webového portálu, který bude dostupný široké veřejnosti jak České republice na Slovensku a v EU.
  • Poskytnutí interaktivních a srozumitelných metodik pro neformální výuku MIL a kritického myšlení formou hry. Cílem je – podpora vzdělávání žáků a studentů, zlepšování úrovně MIL odborné i laické veřejnosti, podpora rozvíjení kritického myšlení, atp.
  • Databáze her a aktivit na podporu krit. myšlení a MIL včetně nově vytvořených her a aktivit na toto téma.
  • Natočený film a popsaný příběh. 

 

Partneři projektu

Mise HERo (Česká republika)

Slabiky.cz z.s. (Česká republika)

EVO RA (Slovenská republika)

Project partners

  • Mise HERo (Czech Republic),
  • Slabiky.cz z.s. (Czech Republic)
  • EVO RA (Slovakia)