Hovoříme-li o digitální gramotnosti, otevíráme široké a rozmanité téma, které je v současné době velmi aktuální. S vývojem trhu a technologií, které se v různých odvětvích a oblastech uplatňují, se mění i nároky na zaměstnance. Při hledání práce tak stále častěji i na řadových pozicích dokládáme naše schopnosti praktického používání právě digitálních technologií. Na jedné straně je výzva, před kterou stojí školství při neustálém přizpůsobování se pokroku a novým nárokům, na druhé straně jsou ti, kteří ze škol již vyšli a některé, dnes již základní, dovednosti jim nyní chybí. V projektu SkillUp Game se zaměřujeme právě na tuto cílovou skupinu specificky vymezenou na osoby s nízkou kvalifikací a jejich potřeby. 

Projekt (2019 – 2021) se zaměřuje na rozvoj kompetence „pro řešení problémů v technologickém prostředí“, která je podle studie PIAAC (prováděné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) u dospělých s nízkou kvalifikací málo rozvinutá. Tato kompetence je definována jako schopnost používat digitální technologie, komunikační nástroje a sítě k získávání a vyhodnocování informací, komunikaci s okolím a zvládání praktických činností. Je také kombinací dílčích kompetencí: čtenářské, numerické a také digitální, které se zde detailněji věnujeme.

V roce 2006 vydaly Evropský parlament a Rada Doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení. Mezi těchto osm klíčových kompetencí byla zařazena kompetence pro práci s digitálními technologiemi, kterou definují následovně: „Schopností práce s digitálními technologiemi se rozumí jisté a kritické používání technologií informační společnosti (…) při práci, ve volném čase a v komunikaci. Předpokladem je základní znalost informačních a komunikačních technologií, tj. používání počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu.“

U dospělých s nízkou kvalifikací je kladen důraz především na praktické využití v každodenním životě, případně ve specifických situacích jako je hledání práce, návštěva lékaře nebo vyřizování na úřadě. V těchto zásadních oblastech se stále častěji setkáváme s tím, že souvisí s digitalizací. Informace se přesouvají na internet, stejně jako písemná komunikace. Abychom byli schopni v dalších částech projektu, které vedou k výstupům ve formě metodiky a online materiálů, podchytit klíčové potřeby, proběhl během projektu v partnerských státech průzkum v rámci focus groups. My se nyní zaměříme na zjištění z oblasti digitální gramotnosti.

Šetření bylo pojaté formou dotazníku a zapojilo se do něj 140 osob. Z výstupů jsme zjistili, že ve skupině osob s nízkou kvalifikací všechny osoby vlastní chytrý telefon, 69 % osob vlastní také osobní počítač a pouze 35 % osob vlastní kromě telefonu i tablet. 92 % osob se shodlo na tom, že přístroje používají k surfování na internetu, 65 % pravidelně na internetu nakupuje, 67 % vyhledává online zprávy a články. Z dalších otázek směřovaných na používání aplikací a nástrojů vyšlo, že účastníci focus groups mají problém s psaním a přenosem dat. Naopak pozitivně hodnotí své schopnosti používat chytrý telefon, internet, ovládat osobní počítač nebo vyhledávat informace na internetu. Ke zkušenostem s dalšími online nástroji se dotazovaní vyjádřili takto: 85 % používá ke komunikaci e-mail, 56 % dotázaných používá pravidelně YouTube, 97 % je aktivních na Facebooku a 73 % zde má svůj vlastní účet. Z ostatních sociálních sítí využívá 54 % Instagram a 17 % Snapchat. 

Z celkové skupiny dotázaných pouze 43 % navštěvovalo v minulosti kurz k rozvoji digitálních dovedností. Při vykonávání své práce používá denně počítač pouze 28 % dotázaných a 18 % vypovědělo, že počítač při práci vůbec nepoužívá. 

Z výstupů dotazníků a definovaných potřeb cílové skupiny jsme následně vycházeli při tvorbě metodických materiálů pro lektory, kteří s touto cílovou skupinou pracují. K dispozici po ukončení projektu bude metodická příručka, ale i otevřený online kurz, ve kterém se lektoři a zájemci o téma mohou dozvědět, jak např. právě digitální gramotnost vkládat do svých kurzů a rozvíjet tak dovednosti účastníků. Výhodou je, že aktivity k dílčím kompetencím jsou navrženy tak, aby je lektoři mohli flexibilně přizpůsobovat různým kurzům a tématům. Navíc bude dostupná i online databáze těchto aktivit, kde bude možné vyhledávat dle velikosti a úrovně skupiny nebo dalších parametrů, které lektorům usnadní práci při přípravě. Digitální gramotnost tak bude možné hravě a interaktivně rozvíjet v různých typech kurzů, čímž by se její úroveň měla postupně zvyšovat. Zároveň se zvýší dovednosti lektorů, kteří jsou většinou těmi, kdo klíčové kompetence cílové skupině zprostředkovává.

Pro více informací o projektu sledujte web: https://misehero.cz/skill-up-game/.